Qualsevol estudiant podrà accedir a la classe fent clic sobre l'enllaç de "Join Microsoft Teams Meeting" que prèviament us haurà fet arribar el vostre professor o professora.


Podeu accedir a l'enllaç amb els següents navegadors:
· Entorn Windows (Windows 10): Google Chrome i Microsoft Edge (no Internet Explorer).
· Entorn Apple (iMac , MacBook,...): Google Chrome o Safari en mode emulador Chrome.
· Entorn Apple (iPad): Google Chrome.
· Linux (Ubuntu, Debian, ...): Google Chrome (no Chromium).em

Si ja teniu Microsoft Teams instal·lat es mostrarà aquest missatge:

En aquest cas, podeu iniciar Microsoft Teams directament o fer clic sobre el botó "Cancel·lar" i després sobre el botó "Uneix-me al web/Unirse por internet en su lugar", ja que no és necessari que us descarregueu l'aplicació.

Si accediu mitjançant el navegador, us demanarà un nom d'usuari (el vostre nom) i fer clic sobre el botó "Uneix-me ara"

 

- Creant un compte de Teams amb el vostre compte d'e-campus. Podeu fer-ho amb aquestes instruccions

 

T'ha servit d'ajuda?

Per a facilitar el treball des de fora de la Universitat hem organitzat les diferents eines i serveis disponibles, que permeten realitzar les tasques habituals, per a cadascun dels col·lectius de la comunitat universitària (Estudiants, PDI i PAS) i que  podeu consultar en els següents enllaços:

 

T'ha servit d'ajuda?

El passos a seguir són:

 

Crear i publicar una videoconferència o reunió de Teams

 

1. Instal·lar client Teams a l’escriptori.

2. Crear una “reunió de Teams” al calendari.

3. És obligatori convidar almenys un assistent diferent de l’organitzador.

4. Un cop convocada la “reunió de Teams” a l’entrada del calendari apareix un enllaç per “Unirse a la reunión de Micrososft Teams”.

5. Feu clic amb el botó dret a l’enllaç “Unirse a reunión de Microsoft Teams” i després feu clic a “Copiar l’enllaç” de l’adreça (URL) de la reunió.

6. Comunica’l i envia’l als participants per correu electrònic, Campus Virtual o qualsevol altre mitjà.

7. L’adreça per unir-se a la videoconferència o reunió tindrà un format semblant a aquest:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDRlZmctYjVlNC1YzMwLWEwNDItMDQwYTZlNjUxY2I2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b514c29-2391-4831-b774-84f35c45bf01%22%2c%22Oid%22%3a%227fb04b26-01ef-4f51-b5e2-03e2ff2f020a%22%7d

 

Configurar la reunió de Teams

 

8. És important configurar la videoconferència o reunió adequadament. Heu de buscar la funció “Opciones de la reunión” en l’entrada del cos del calendari i clicar alhora la tecla “Control”.

9. S’obrirà una pestanya al navegador on podreu triar entre les següents opcions que s’ajustin millor a vosaltres:

“¿Quién puede omitir la sala de espera?”:

“Todos” 

“¿Quién puede presentar?”: 

"Solo yo”

10. Guardeu les opcions.

 

Iniciar o Unir-se a la reunió (convocant)

 

11. El dia i hora de la videoconferència o reunió s’iniciarà fent clic a l’enllaç “Unirse a reunión de MS Teams” del calendari. Aquest enllaç obrirà una finestra en el navegador.

**Mireu l’apartat “Navegadors suportats per videoconfèrencia o reunió amb Teams”, per assegurar-vos del seu funcionament.

12. La videoconferència o reunió s’obrirà a l’aplicació de client Teams d’escriptori directament.

 

13. Abans d’unir-vos a la videoconferència o reunió podeu triar la vostra configuració d’àudio i vídeo en l’opció “Configuración personalizada”. Verifiqueu que almenys l’àudio estigui activat:

14. Un cop a la videoconferència o reunió podeu “Desactivar el vídeo entrant” per no incloure el senyal de vídeo dels participants i així afavorir la fluïdesa de la connexió.

 

 

Compartir una presentació

 

15. A la barra de controls de la videoconferència o reunió feu clic al botó “Comparteix” i seleccioneu la finestra o el fitxer que voleu compartir amb la resta de participants.

 

16. Un cop iniciada la presentació amb un fitxer PowerPoint, a la barra de control de la presentació podeu avançar o retrocedir les diapositives o aturar la presentació.


Nota: Feu clic a la icona  per impedir que els participants naveguin pel seu compte per la presentació compartida.

 

Unir-se a una videoconferència o reunió (participant)

El dia i hora, el participant s’unirà a la videoconferència o reunió fent clic a l’enllaç publicat (pot ser en un correu electrònic, en el Campus Virtual o en alguna altra publicació digital).

L’enllaç obrirà una finestra al navegador i aquest donarà l’opció d’unir-se via webencara que es recomana tenir el client Teams instal·lat a l’escriptori.

**Mireu l’apartat “Navegadors suportats per a videoconferència o reunió amb Teams” per assegurar-vos del seu funcionament.

 

 

Si per algun motiu no podeu instal·lar el Teams al vostre escriptori, ho podeu fer:

 

- Des de l’Outlook Web Access (OWA), que és la interfície web per accedir als serveis de l’Outlook al navegador.

a. Haureu de seguir la guia anterior fins al punt “Inicia o unir-se a la reunió”.

b. Us sortirà l’opció clicable directament en l’entrada de la reunió al calendari.

c. Podreu unir-vos a la reunió amb l’opció en la finestra del navegador “Unir-se via web”.

d. Ja podeu continuar en el pas 13 de la guia, per conèixer les opcions de la videoconferència o reunió.

 

Requeriments mínims

Per ser oient cal 1 altaveu, però  es recomana tenir micròfon i webcam per poder participar en les videoconferències o reunions.

 

**Navegadors suportats per a videoconferència o reunió amb Teams

 

Els clients web possibles per unir-se a una videoconferència o reunió de Teams són:

  • Entorn Windows (Windows 10): Google Chrome i Microsoft Edge 
    (no Internet Explorer)
  • Entorn Apple (iMac , MacBook,...): Google Chrome o Safari en mode emulador Chrome
  • Entorn Apple (iPad): Google Chrome
  • Linux (Ubuntu, Debian, ...): Google Chrome (no Chromium)

 

 

T'ha servit d'ajuda?